Člen/Členka představenstva ve Státní investiční a rozvojové společnosti, a.s.

Publikováno:

12.1.2024

Autor:

21200 Odbor řízení resortních organizací

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo člena/členky představenstva v zakládané společnosti Státní investiční a rozvojová společnost a.s.

Č.j.: MPO 124132/23/21200/01000

Datum:  12. ledna 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako jediný akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena/členky představenstva v zakládané společnosti Státní investiční a rozvojová společnost a.s.

Obchodní společnost: Státní investiční a rozvojová společnost a.s. (dále SIRS a.s.)

Funkce:

 • statutární orgán společnosti – člen představenstva SIRS a.s. – odpovědnost za úsek Služby a správa

Smluvní vztah: smlouva o výkonu funkce

Místo výkonu funkce: Praha

Doba výkonu funkce: v souladu se smlouvou o výkonu funkce a stanovami SIRS a.s.

Předpokládaný termín zahájení výkonu funkce: 1. 3. 2024

Platové podmínky: smluvní odměna

Obecné manažerské / koordinační činnosti

 • řídí a koordinuje činnosti řízeného úseku za účelem realizace činností v souladu se strategií SIRS a.s.,
 • zajišťuje vedení jemu svěřeného úseku SIRS a.s. v rozsahu pověření představenstva SIRS a.s.,
 • řídí podřízené zaměstnance a vykonává všechny činnosti s tím spojené (zadávání a kontrola pracovních úkolů, motivace a hodnocení, vzdělávání a rozvoj aj.) za účelem efektivního využití lidských zdrojů v jím řízeném úseku,
 • vykonává funkci člena statutárního orgánu společnosti ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, a souvisejících předpisů.
Zajímavost :  Pellegrini podľa Šveca porušil zákon. Na Najvyšší správny súd podal žalobu pre svoju prezidentskú kandidatúru

Obecné osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce

 • vynikající organizační, komunikační, řídící a prezentační dovednosti,
 • schopnost vést, motivovat a vyjednávat,
 • vysoké pracovní nasazení, ochota cestovat,
 • zodpovědnost, cílevědomost, dynamičnost, flexibilita, samostatnost a kreativita,
 • profesionální vystupování, důvěryhodnost a integrita,
 • odolnost vůči stresu,
 • důvěryhodnost, bezúhonnost, bezdlužnost, plná svéprávnost a negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1.12.1971),

VYMEZENÍ PRO FUNKCI – ČLEN PŘEDSTAVENSTVA SIRS A.S. – ODPOVĚDNOST ZA ÚSEK SLUŽBY A SPRÁVA

Kvalifikační předpoklady, znalosti pro vedení úseku Služby a správa

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu,
 • důvěryhodnost, bezúhonnost, bezdlužnost, plná svéprávnost a negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (osoby narozené před 1.12.1971),
 • nejméně 3 roky praxe jako vedoucí zaměstnanec, který řídí jiné vedoucí zaměstnance a min. 10 zaměstnanců
 • manažerské znalosti (znalost ekonomického a finančního řízení a plánování, řízení rizik, koncepční a strategické plánování, znalost účetní a daňové problematiky atd.),
 • znalost investičního prostředí v ČR,
 • zkušenosti z oblasti developmentu, rozvoje podnikatelského prostředí či veřejné infrastruktury výhodou,
 • znalost zákona o obchodních korporacích, zákona o zadávání veřejných zakázek, účetních, daňových a souvisejících předpisů,
 • schopnost efektivně vést tým zaměstnanců a povzbuzovat týmovou spolupráci,
 • komunikační a vyjednávací schopnosti,
 • velmi dobrá znalost obecné a odborné angličtiny slovem i písmem.
Zajímavost :  Král na ťahu: Veľký duel štyroch silných politických hráčov o prvých 100 dňoch vlády Roberta Fica

V případě zájmu zašlete následující dokumenty:

 • motivační dopis s uvedením příslušné pozice
 • životopis ve formátu EUROPASS v českém jazyce, s uvedením dosavadních zaměstnání, zkušeností a odborných znalostí, reference
 • strategický koncept na téma: Vize a směřování společnosti SIRS a.s. v krátkodobém a střednědobém výhledu (max. 3 normostrany textu)
 • úředně ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti“

               1. u orgánů Finanční správy České republiky

               2. u orgánů Celní správy České republiky

               3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění

               4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na osoby narozené po 1.12.1971)
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu § 152 odst. 2 § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a o splnění podmínek ve smyslu § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám za účelem výběrového řízení
 • kopie dalších dokladů k údajům uvedeným v životopise, např. osvědčení o jazykové zkoušce
Zajímavost :  Chaos v budove Univerzity Komenského v Bratislave: Osoba sa vyhráža, že má bombu a že sa odpáli

Podklady vybraných uchazečů budou předány Výboru pro personální nominace ve smyslu zákona č. 353/2019 Sb., nominační zákon.

Přihlášku a požadované podklady zašlete nejpozději do 1. února 2024 na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, 110 15, s označením „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení na funkci člena/členky představenstva ve společnosti Státní investiční a rozvojová společnost a.s.“. Nebo datovou schránkou ID: bxtaaw4.

Ministerstvo průmyslu a obchodu si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO