Držitelé bezpečnostní prověrky budou nově muset přiznávat protialkoholní léčení, drogy i hazard

Národní bezpečnostní úřad se o změně psychického stavu držitele osvědčené o prověrce k přístupu k tajným materiálům nyní dozvídá i za několik let. Nově budou muset držitelé osvědčení hlásit protialkoholní a protidrogové léčení a hraní hazardu. Prověrka se rovněž rozšiřuje o přesnější struktury majetku – například o držení kryptoměn nebo o exekuce. Návrh BIS hlásit styky s cizí mocností třetím stranám bezpečnostní úřad odmítl.

Vyplývá to z návrhu novely vyhlášky o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, jak ji navrhuje Národní bezpečnostní úřad (NBÚ).

„Navrhovaná změna vychází z praktických zkušeností, kdy se NBÚ nezřídka dozvěděl o změněném psychickém stavu držitele veřejné listiny až při opakované žádosti, ačkoliv k těmto změnám došlo již v době platnosti veřejné listiny,“ uvádí se v důvodové zprávě k novele vyhlášky.

„Stávající právní úprava neumožňuje NBÚ ověřit, zda držitel osvědčení fyzické osoby, resp. držitel dokladu splňuje podmínku osobnostní způsobilosti po celou dobu platnosti těchto veřejných listin, neboť prohlášení o osobnostní způsobilosti má za současné právní úpravy pouze v době probíhajícího bezpečnostního řízení o vydání veřejné listiny. Totožné platí i pro údaje o léčbě v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách,“ zdůvodňuje NBÚ nutnou změnu.

Alkoholismus, drogy a hazard

Podle důvodové zprávy byl až dosud NBÚ „nucen vyzývat žadatele o doplnění neúplných nebo nepřesně uvedených údajů v dotazníku“. „Návrh vyhlášky zpřesňuje některé položky dotazníku (adresy místa trvalého pobytu a adresy doručování, finance, movitý majetek, finanční pohledávky, nařízené výkony rozhodnutí a užívání omamné nebo psychotropní látky, požívání alkoholu nebo účast na hazardních hrách a související léčba),“ vysvětluje důvodová zpráva.

Vyhláška proto zavádí nové údaje, které budou muset držitelé osvědčení vždy NBÚ oznamovat: „Jde o zavedení dvou nových údajů, jejichž změny bude fyzická osoba oproti současné právní úpravě povinna oznamovat NBÚ. Jedná se o léčbu v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách a dále změny v prohlášení k osobnostní způsobilosti.“

Zajímavost :  Po české železnici se poprvé projel vlak bez řidiče. V běžném provozu bude do tří let

Novelizaci najdete zde.

Změna vyšla z praxe NBÚ

„Praxe ukazuje, že je třeba na změny v oblasti osobnostní způsobilosti reagovat v reálném čase a nikoli až s odstupem několik let v souvislosti s podáním další žádosti, což může být například v případě žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby opravňující k přístupu k utajované informaci stupně utajení Důvěrné více než 8 let,“ uvádí důvodová zpráva k novému bodu formuláře.

Nově v bodě g) žadatel uvede „léčbu v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách“, nebo v bodě h) změnu v prohlášení k osobnostní způsobilosti.

Nově bude do formuláře dotazníku rovněž doplněn přesnější vztah k bydlišti a detailní struktura majetku, kam přibydou položky „podíl v obchodní korporaci, virtuální aktiva, např. kryptoměny, NFT díla“. Kromě trvajících exekucí bude muset oznámit i ty skončené.

Virtuální aktiva byla do dotazníku přidána na základě připomínkového řízení poté, co ministerstvo financí a Nejvyšší kontrolní úřad upozornily, že výraz „kryptoměny“ český právní řád nezná na rozdíl od „virtuálních aktiv“.

Budova NBÚ v Praze Foto: Jiří Matějíček

BIS: Styk z cizí mocností hlásit policii nebo službám

Jak vyplývá z připomínkového řízení, Bezpečnostní informační služba navrhla do vyhlášky zavést nový bod ch) s povinností hlásit „kontakt nebo vazbu na současné bezpečnostní služby cizí moci nebo na její služby v oblasti zpravodajství, s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností, pokud takový kontakt nebo vazbu neoznámila Policii ČR nebo zpravodajské službě“. 

Zajímavost :  Důchody stoupnou ještě víc. Blíží se mimořádná valorizace

„Nově navrhované oznamování směřuje na situace, kdy si oslovený držitel osvědčení nebo dokladu bude nebo by měl být vědom (např. vzhledem k zastávané pozici a absolvovanému poučení) toho, že jej kontaktovala cizí zpravodajská služba. Kontakt ze strany zpravodajské služby cizí moci může být pro oslovenou osobu novou a neznámou zkušeností. V takové situaci mnohdy pociťuje obavu z možných negativních dopadů pro jeho osobní či profesní život. V těchto případech považujeme za přínosné, aby se držitel osvědčení nebo dokladu mohl obrátit pouze na státní orgán, který má v působnosti zabezpečování informací,“ zdůvodnila svůj doplňující návrh BIS.

NBÚ: Hlásit informace třetím stranám je nežádoucí

Národní bezpečnostní úřad připomínce nevyhověl s tím, že vyhláška novelizuje jen hlášení „změn“. Z aplikační praxe NBÚ neplyne potřeba rozšiřování údajů, jejichž změny jsou držitelé osvědčení fyzické osoby povinny hlásit, o tuto položku dotazníku. Uvedený návrh na doplnění povinnosti hlásit změnu v oblasti údajů ve vztahu k zpravodajským službám cizí moci není z hlediska bezpečnostních řízení vedených NBÚ důvodný

Stávající formulář už nyní obsahuje povinnost vyplnit „Osobní kontakty s cizími státními příslušníky, nebo se státními občany České republiky žijícími v nečlenských státech Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990, pokud se lze oprávněně domnívat, že jde o kontakty významné.“

„Chápeme pohled zpravodajské služby plynoucí z její působnosti, ale pro vedení bezpečnostního řízení k fyzické osobě není doplnění nutné…Navrhovaná změna navíc nepřímo zavádí povinnost oznamovat změny třetím stranám,“ uvedl k tomu NBÚ.

Návrh šel nad rámec zákonného zmocnění

Podle NBÚ by oznamování styků s cizí mocností policii nebo tajným službám „šlo mimo rámec zákona č. 412/2005 Sb. a nelze ho považovat za oznamování změn dle § 66 odst. 1 písm. d) nebo § 87 odst. 1 písm. c) zákona“. „Zavádí se dvoukolejnost a hrozí, že tyto skutečnosti nebudou žadatelé uvádět v dotazníku při nové žádosti, neboť budou mít zato, že změnu oznámili, když jí nahlásili na ZS nebo PČR, proto uvedou, že nedošlo ke změně,“ uvedl k tomu doslova Národní bezpečnostní úřad s tím, že nemá možnost ověřit, zda k ohlášení policii nebo tajné službě došlo.

Zajímavost :  Vojáci a policisté mohou střílet bez varování, prohlásil kazachstánský prezident

„NBÚ nebude mít reálnou možnost ověřit, zda takové oznámení bylo příslušným autoritám učiněno, čímž se ustanovení stane absolutně obsoletním a povinnost zde uvedená nebude v praxi vymahatelná. Navrhované variantní řešení by bylo nad rámec zákonného zmocnění k této vyhlášce,“ uvedl k připomínce BIS Národní bezpečnostní úřad.

Irena Válová

Článek původně vyšel na webu Česká justice, který stejně jako Ekonomický deník spadá pod vydavatelství Media Network s.r.o.

Celý článek zde