Informace týkající se oblastí: energetický specialista, energetické třídy budov, seznam organizací státu spadajících pod ministerstvo

Publikováno:

12.1.2024

Autor:

odbor 11200

Živnostenské oprávnění pro řemeslné živnosti lze získat za předpokladu splnění všeobecných podmínek provozování živnosti podle § 6 živnostenského zákona (tj. plná svéprávnost a bezúhonnost) a zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 téhož zákona, kterými je odborná způsobilost.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 28. prosince 2023 na žádost, týkající se oblastí: energetický specialista, energetické třídy budov, seznam organizací státu spadajících pod ministerstvo, bezcelní zóny a nové průmyslové areály, obory živností


Ministerstvo po posouzení žádosti poskytuje žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod odrážkou první žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona sdělením, že energetickým specialistou se může stát fyzická osoba, která splní podmínky dle § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚zákon č. 406/2000 Sb.‘), které jsou:

 • je plně svéprávná
 • je bezúhonná
 • je odborně způsobilá
 • složí odbornou zkoušku.

Za bezúhonnou se pro účely zákona č. 406/2000 Sb. nepovažuje osoba, která je pravomocně odsouzena

pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty. V ostatních případech s na tuto osobu hledí jako na bezúhonnou. Bezúhonnost se prokazuje výpisem evidence z Rejstříku trestů.

Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která získala:

 • Vysokoškolské (bakalářské, magisterské nebo doktorské) vzdělání v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělání elektrotechnika, energetika, popřípadě v technických vědách a má 3 roky praxe v oboru.
 • Vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, energetická zařízení, stavebnictví, popřípadě v technických vědách a má 5 let praxe v oboru.
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího programu v oboru energetiky, energetických zařízení, stavebnictví, popřípadě v technických vědách a 6 let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti. Žádost
o udělení oprávnění energetického specialisty může žadatel podat na všechny čtyři činnosti energetického specialisty a podmínky podání žádosti jsou stále stejné.

Žadatel k vyplněné žádosti přikládá:

 • Doklad prokazující odbornou způsobilost – je dokument o nejvyšším dokončeném vzdělání. Žadatel dokládá prostou kopii tohoto dokumentu. Dále žadatel přikládá potvrzení prokazující dosaženou praxi v oboru (např. potvrzení praxe od zaměstnavatele, pracovní smlouvu).
 • Doklad o bezúhonnosti – výpis z evidence Rejstříku trestů, který pro občany České republiky obstarává Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Dokument prokazující zaplacení správního poplatku – správní poplatek se platí převodem na účet nebo kolkovými známkami. Pokud žadatel správní poplatek hradí kolovou známkou, přikládá kolkovou známku k žádosti. Žadatel se rozhodl uhradit správní poplatek převodem na účet ministerstva, k žádosti se přikládá výpis z účtu o provedené bankovní operaci nebo fotokopie příslušné části poštovní poukázky. Správní poplatek ve výši 1000 Kč za každé vydané oprávnění pro činnost energetického specialisty je předepsán dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkou 23 písm. d), ve znění pozdějších předpisů.
Zajímavost :  Sáhne si bitcoin opět na 48 000 USD? – týdenní svíce nalila býkům do žil optimismus

Pokud žadatel splní zákonné podmínky, je pozván na odborná zkoušku, která se skládá na Státní energetické inspekci v Praze. Odborná zkouška se v souladu s vyhláškou č.  280/2023 Sb., o podmínkách výkonu činností energetických specialistů, skládá ze dvou částí – písemný test a ústní zkouška. K tomu, aby se fyzická osoba stala energetickým specialistou musí úspěšně absolvovat obě části. K připuštění k ústní části je nutné složit nejdříve část písemnou.

Písemný test se skládá z 50 uzavřených otázek pro všechna oprávnění kromě energetického auditu
a energetického posudku, který obsahuje 80 uzavřených otázek. Skládá se na počítači a je zaměřen
na prověření znalostí příslušných právních předpisů a technických norem. K úspěšnému složení této části odborné zkoušky je zapotřebí správně odpovědět alespoň 80 % z nich. Ústní část odborné zkoušky probíhá před komisí a uchazeč si losuje tři okruhy, ve kterých se komise musí shodnout, že uchazeč vyhověl.

Po absolvování odborné zkoušky vydá ministerstvo nejpozději do 30 dnů, rozhodnutí o výsledku odborné zkoušky.

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod odrážkou druhou žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona sdělením, že podle platných legislativních předpisů jsou budovy dle své energetické náročnosti zařazovány  do klasifikačních tříd energetické náročnosti A-G. Všechny třídy jsou platné. Je to pouze zatřídění do škály energetické náročnosti, které se provádí na základě výpočtu energetické náročnosti a vypočteného množství primární energie z neobnovitelných zdrojů energie, kterou budova potřebuje pro svůj provoz.

Energetický štítek přehledně znázorňuje energetickou účinnost výrobku a umožňuje tak zákazníkům vybrat výrobek s vyšší účinností a nižšími náklady na provoz. Energetickým štítkem jsou povinně označovány výrobky používané v domácnostech (např. ledničky, pračky či myčky nádobí) a budovách (např. výrobky z oblasti vytápění, klimatizace či větrací systémy). Třída energetické účinnosti, která se na energetickém štítku zobrazuje velkým písmenem, může být ze stupnice A+++ až G v případě výrobků se štítkem zavedeným před rokem 2019 anebo ze stupnice A až G v případě výrobků, pro které byl zaveden štítek po roce 2019.

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod odrážkou třetí žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona sdělením, že mezi podřízené organizace ministerstva patří:

 • Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (jemu je podřízená Česká agentura pro standardizaci),
 • Český institut pro akreditaci,
 • Český metrologický institut.
Zajímavost :  I přes propad ceny bitcoinu se stále nacházíme uprostřed byčího trhu, hrozí omezení nabídky

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod odrážkou čtvrtou žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona sdělením, že neplánuje otvírat v letech 2024 a 2025 nové průmyslové areály a bezcelní zóny.

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným odrážkou patou žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona sdělením, že podle současné právní úpravy lze činnosti kominictví i kamenictví, za předpokladu, že naplňují znaky živnostenského podnikání podle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚živnostenský zákon‘), tj. pokud se jedná o soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, provádět v rámci příslušných živnostenských oprávnění pro řemeslné živnosti (‚Kominictví‘ nebo ‚Kamenictví‘).

Živnostenské oprávnění pro uvedené řemeslné živnosti lze získat za předpokladu splnění všeobecných podmínek provozování živnosti podle § 6 živnostenského zákona (tj. plná svéprávnost a bezúhonnost) a zvláštních podmínek provozování živnosti podle § 7 téhož zákona, kterými je odborná způsobilost. Požadavky na odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti jsou stanoveny v § 21 a 22 živnostenského zákona.

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se v souladu s § 21 živnostenského zákona prokazuje dokladem o

 1. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 2. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
 3. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 4. uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo
 5. získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

Podle § 22 živnostenského zákona mohou být doklady prokazující odbornou způsobilost nahrazeny doklady o

 1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 5. řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
 6. vykonání šestileté praxe v oboru.
Zajímavost :  Sľubujú vylepšenie svojho vylepšenia. Čo môže zmena trestnej politiky štátu znamenať v praxi?

Živnostenský zákon stanoví podmínky při vstupu do podnikání, neřeší však povinnosti vyplývající pro podnikatele ze zvláštních právních předpisů potřebných k samotnému vykonávání jeho odborné činnosti. Je proto zcela relevantní praxí, že zvláštní právní předpisy stanoví další požadavky na odbornou způsobilost osob, které vykonávají na základě živnostenského oprávnění jednotlivé činnosti patřící do rozsahu živnostenského oprávnění pro konkrétní živnost.

Například čištění a kontrolu spalinové cesty podle § 44 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů (dále ‚zákon o požární ochraně‘), může provádět pouze oprávněná osoba, kterou je v tomto případě držitel živnostenského oprávnění k živnosti s předmětem podnikání ‚Kominictví‘. Zvláštní podmínka stanovená citovaným zákonem pro provádění výše uvedené činnosti je tak vázána pouze na skutečnost, že oprávněná osoba disponuje živnostenským oprávněním pro živnost ‚Kominictví‘.

V případě provádění revizí spalinových cest a vydávání revizních zpráv podle § 45 zákona o požární ochraně se odborně způsobilou osobou rozumí držitel živnostenského oprávnění k živnosti s předmětem podnikání ‚Kominictví‘, který musí být zároveň revizním technikem spalinových cest. Odbornou způsobilost pro činnost revizního technika spalinových cest lze prokázat osvědčením o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o požární ochraně je v gesci Ministerstva vnitra, kam doporučilo ministerstvo směrovat případné další dotazy k dané problematice.

Pokud by se dotaz vztahoval k řemeslné živnosti ‚Kamenictví‘, tak pro úplnost informace ministerstvo uvádí, že tato řemeslná živnost je regulována požadavky na odbornou způsobilost pouze při vstupu do podnikání (dle výše citovaného ustanovení § 21 a § 22 živnostenského zákona).

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO