Insolvence může pomoci dlužníkovi i věřitelům. Cílem je splatit co největší část dluhů

Insolvence může pomoci dlužníkovi i věřitelům. Cílem je splatit co největší část dluhů

Zdroj: Depositphotos

Pojmem insolvence se označuje stav, kdy není dlužník schopen splácet své závazky. Pokud se dostane do takové situace, ale má snahu ji napravit, může dojít k zahájení insolvenčního řízení. Insolvence může být v tomto případě výhodná pro obě strany – dlužníkovi pomůže splatit závazky a zároveň poskytne věřitelům jistotu, že bude co největší část jejich pohledávek uhrazena.

Insolvence

Termín insolvence pochází z latiny a v doslovném překladu znamená ,neschopnost dostáti peněžitým závazkům‘. Jinými slovy jde o situaci, kdy má dlužník závazky u několika různých věřitelů a není schopen své dluhy řádně splácet. Někdy se také označuje jako osobní bankrot nebo platební neschopnost.

Tento stav je mimořádně nevýhodný jak pro dlužníka, tak pro jeho věřitele. Proto existuje v právním řádu České republiky takzvané insolvenční řízení, které se pojmem insolvence rovněž označuje.

Během insolvenčního řízení by měl být určen způsob vypořádání dluhů. Předmětem insolvenčního řízení je řešení úpadku (nebo hrozícího úpadku) dlužníka, přičemž cílem insolvence je uspokojit co nejvíce pohledávek věřitelů. V České republice má insolvence určité podmínky a podléhá insolvenčnímu zákonu. Konkrétně jde o zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů.

Insolvence v roce 2022

V červnu roku 2022 měla začít platit novela insolvenčního zákona, ale nestihla se připravit. Nová pravidla insolvence by měla česká vláda projednat do konce roku, zatím ale není jasné, kdy vejde novela v platnost. Hlavní změnou by mělo být zkrácení oddlužení z pěti let na tři roky.

Podmínky insolvence

Aby mohl člověk požádat o oddlužení, musí splňovat tři základní podmínky:

 • dluží dvěma nebo více věřitelům naráz,
 • neuhrazené závazky jsou více než 30 dní po splatnosti,
 • je v platební neschopnosti (objektivně, nesmí se jednat pouze o neochotu platit).

Jak probíhá insolvence?

V současné době existuje několik způsobů, jak řešit úpadek dlužníka. Podle insolvenčního zákona se jedná o:

 • konkurs – prodá se veškerý majetek dlužníka, ze získaných finančních prostředků jsou uspokojeni věřitelé, konkursem se často řeší insolvence právnických osob,
 • reorganizaci – vhodné pro firmy v insolvenci, podnik zůstává stále v provozu, ale probíhá jeho ozdravení, závazky jsou placeny průběžně,
 • oddlužení (osobní bankrot) – tímto způsobem se řeší insolvence fyzických osob, dluhy jsou spláceny podle splátkového kalendáře.

Aby mohlo být insolvenční řízení zahájeno, musí být nejprve podán návrh na zahájení řízení. Může přijít jak ze strany dlužníka (dlužnická insolvence), tak i ze strany některého z věřitelů (věřitelská insolvence). Insolvenční návrh se podává ke krajskému soudu, pod který spadá trvalé bydliště dlužníka.

V tomto případě ale platí jedno důležité pravidlo – pouze dlužník může k insolvenčnímu návrhu připojit i návrh na povolení oddlužení. Pokud podává insolvenční návrh věřitel, soud poskytne dlužníkovi 30 dnů na podání návrhu na oddlužení.

Ve chvíli, kdy je insolvenční řízení zahájeno, nesmí být na majetku dlužníka, který je majetkové podstaty, prováděny žádné exekuce. Věřitelé mají celkem dva měsíce na to, aby přihlásili všechny své pohledávky. Pokud to nestihnou, dluh se stane nevymahatelným.

Po zahájení insolvenčního řízení krajský soud prověří, zda se dlužník skutečně nachází v úpadku. Pokud rozhodne, že ano, musí vydat takzvané rozhodnutí o úpadku, které obsahuje:

 • zjištění úpadku dlužníka,
 • určení insolvenčního správce,
 • informace o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí,
 • výzvu věřitelům, aby přihlásili všechny své pohledávky do insolvence,
 • další informace.

Důležitým faktorem je i to, zda soud povolí oddlužení. Pokud ano, začne běžet splátkový kalendář. V roce 2019 byla přijata novela insolvenčního zákona, která přinesla tři zásadní změny týkající se rychlosti a způsobu splácení:

 • rychlejší oddlužení – pokud dlužník zvládne během tří let splatit 60 procent celkové dlužné částky, budou mu zbylé dluhy odpuštěny (standardní oddlužení trvá pět let),
 • nemusí splatit ani 30 procent celkové dlužné částky – týká se to pětileté varianty splácení, soud musí v tomto případě rozhodnout, že dlužník vyvinul při splácení dostatečnou snahu (uhradil minimální výši měsíční splátky v hodnotě 2 178 korun),
 • rychlé oddlužení pro osoby ve starobním a invalidním důchodu – navíc nemusí splatit ani 30 procent dluhů.

Ukončení insolvence

Aby mohl nastat konec insolvence prostřednictvím splátkového kalendáře, musí dlužník splnit jednu z níže uvedených podmínek:

 • uhradí dluhy všem věřitelům v plné výši,
 • zaplatí alespoň 60 procent celkové výše pohledávek v průběhu tří let,
 • zaplatí alespoň 30 procent celkové výše pohledávek v průběhu pěti let,
 • vynaloží v průběhu pěti let maximální úsilí na to, aby věřitelům uhradil co nejvíce pohledávek, přičemž uhradí-li méně než 30 procent, soud musí rozhodnout, zda se tak stalo vlastním přičiněním dlužníka.

Ať už se jedná o jakoukoliv z výše uvedených situací, dlužník nemůže očekávat, že je po uplynutí lhůty (i když poctivě splácel) automaticky osvobozen od zbylých dluhů. I když soud rozhodne o ukončení insolvenčního řízení, je na dlužníkovi, aby podal návrh na osvobození od splácení zbývajících dluhů. Pak už je na soudu, jak rozhodne.

Kalkulačka insolvence

Pokud vás zajímá, jak vysoká částka vám bude v rámci insolvenčního řízení strhávána, můžete využít insolvenční kalkulačku na stránkách ministerstva spravedlnosti. Výpočet insolvence se řídí zákonem danými normami. Do kalkulačky se vyplňuje počet vyživovaných dětí (či jiných osob), to, zda má dlužník manžela/manželku, a výše čisté měsíční mzdy.

Výpočet provedený insolvenční kalkulačkou má ovšem pouze informativní charakter, nelze ho brát jako závaznou informaci.

Půjčka v insolvenci

Je vůbec možné vzít si půjčku, když je člověk v insolvenci? Insolvenční zákon nic takového nezakazuje. Dlužník bude mít ale velký problém sehnat věřitele, který bude ochoten mu půjčku poskytnout. A když už na nějakého poskytovatele půjčky narazí, může si být jistý, že mu nastaví dost vysoké splátky.

Dlužník se tak může velmi rychle dostat do situace, kdy nebude schopen splácet ani jednomu z věřitelů. Proto se nedoporučuje brát si během insolvence půjčky. Mnohem lepší je snažit se vydělat víc peněz – najít si lépe placenou práci, zkusit si přivydělat na brigádě nebo požádat zaměstnavatele o zvýšení platu.

Co je to insolvence?

Insolvence znamená, že se dlužník, který má závazky u dvou a více věřitelů, dostane do stavu platební neschopnosti. Slovem insolvence se také označuje soudní řízení, které může dlužníka částečně či úplně zbavit dluhů.

Je někde veřejně dostupný seznam dlužníků v insolvenci?

Průběh insolvenčního řízení, stav insolvence a všechny části spisů jsou veřejně přístupné. V insolvenčním rejstříku, který spravuje ministerstvo spravedlnosti, lze hledat osoby v insolvenci a všechny dlužníky, u kterých bylo insolvenční řízení zahájeno po 1. 1. 2008.

Lze si koupit auto na splátky v insolvenci?

Insolvenční zákon dlužníkům sice nezakazuje brát si půjčky, ale důrazně se to nedoporučuje. Většina osob v insolvenci nevydělává tolik peněz, aby byly schopny splácet další závazky. Věřitelé navíc dávají od ,problémových lidí‘ ruce pryč a nechtějí jim půjčky vůbec poskytovat.

Jak na výpočet insolvence?

K orientačnímu výpočtu měsíčních splátek lze využít insolvenční kalkulačku, kterou poskytuje ministerstvo spravedlnosti. Ta provádí výpočet podle platných norem.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO