Komunální volby 2022: datum konání, jak funguje volební systém a kdo může kandidovat

Komunální volby se v Česku konají každé čtyři roky a samotný systém voleb není tak jednoduchý jako u ostatních voleb. Deník E15 tak připravil přehledně souhrn informací o komunálních volbách 2022. 

Co jsou to komunální volby

V komunálních volbách se volí zástupci na nejnižší územně samosprávní úrovni. To znamená, že si Češi volí na čtyři roky nové zastupitele na radnicích a magistrátech, a tím pádem i nové starosty. 

Kdy budou komunální volby v roce 2022

Podle zákona vyhlašuje komunální volby prezident republiky, tedy Miloš Zeman, nejpozději devadesát dní před jejich konáním. Letošní komunální volby se budou konat 23. a 24. září.

Zajímavost :  Válka na Ukrajině ONLINE: V zajetí může být přes 2500 vojáků, kteří bránili Azovstal, tvrdí Zelenskyj

Tak jako všechny ostatní, i  komunální volby se konají v pátek a v sobotu, většinou v následující časy:

  • pátek: 14.00–22.00
  • sobota: 8.00–14.00

Minimální věk kandidátů a kdo může kandidovat

Do obecního zastupitelstva může kandidovat každý občan ČR, kterému je nejpozději v den voleb 18 let a má ke dni voleb v obci trvalé bydliště. Za stejných podmínek mohou do obecních zastupitelstev kandidovat i občané států Evropské unie.

Kandidáty mohou nominovat i politické strany nebo mohou kandidovat nezávisle. Musejí však odevzdat petici podepsanou občany dané obce. Počet podpisů je stanoven podle toho, kolik je v obci voličů. 

PŘEHLEDNĚ: Kandidáti na nového primátora hlavního města Prahy

Křížkování místo kroužkování

Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch ostatních. Místo kroužkování se totiž křížkuje

Zajímavost :  Index S&P 500 zažívá nejslabší první půlrok od roku 1970. Daimler Truck zpomaluje výrobu

Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran. Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí. Zakřížkovat tedy může současně nejen stranu, ale i kandidáty. Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva. Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana. 

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální volby neplatný. 

  • Strana – Volič křížkem označí čtverec vedle názvu strany na hlasovacím lístku, pro kterou se rozhodl.
  • Kandidáti – Volič pomocí křížků vedle jmen vybere tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo křesel.
  • Kombinace – Volič vybere jednu stranu a následně například čtyři kandidáty jiných stran. Strana, kterou vybral, tak o tyto hlasy přijde.
Zajímavost :  Tři nováčci na burze. Vyberete dividendy, nebo vsadíte na růst?

Průvodce komunálními volbami

Video se připravuje …

Průvodce komunálními volbami

Volební systém, mandáty a jejich rozdělení

I samotné rozdělení hlasů není tak jednoduché. Sčítají se nejprve hlasy, které dostaly jednotlivé strany spolu s hlasy, které získali jednotliví kandidáti. Ty strany, které nezískaly alespoň pět procent hlasů, jsou vyřazeny. 

Stanovenou hranici musejí překročit alespoň dvě strany. Pokud se tak nestane, snižuje se hranice, dokud tak nenastane. Stejně tak se hranice snižuje, pokud není obsazena minimálně polovina mandátů. 

Pro přepočet hlasů v komunálních volbách se využívá poměrný volební systém, upravená D’Hondtova metoda

Nakonec se určí, kdo získá mandáty v zastupitelstvu. V tuto chvíli hrají roli preferenční hlasy. Celkový počet hlasů se vydělí počtem kandidátů, což je průměrný počet hlasů na kandidáta. Získá-li jeden kandidát o alespoň deset procent více preferenčních hlasů, než je průměr, dostává se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje v pořadí počet preferenčních hlasů. 

Jak volit

Jak již bylo uvedeno, v těchto volbách se nekroužkuje, ale volič používá křížky. Křížků jednotlivým kandidátům může rozdat maximálně tolik, kolik je v obecním zastupitelstvu křesel. Křížkovat může i celou stranu. Volit může tradičně pouze občan České republiky starší osmnácti let. 

Aby občan České republiky mohl odvolit, musí s sebou do volební místnosti přinést občanský průkaz nebo cestovní pas. Od volební komise volič obdrží obálku, popřípadě náhradní volební lístek. Za plentou pak lístek vyplní podle svých preferencí a vloží do úřední obálky. Následně ho hodí před komisí do zapečetěné urny. 

Voličský průkaz

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává. Komunální volby jej neumožňují.

Prezidentské volby přehledně: kdy se budou konat a kdo může kandidovat

Volební komise

Úkolem okrskové volební komise je dohlížet nad hlasováním voličů a poté sčítat odevzdané hlasy. Člen komise musí splňovat několik podmínek. Například musí mu být alespoň 18 let, musí být svéprávný, nepředstavovat hrozbu pro ostatní (nebýt infekčně nemocný) a nesmí být současně kandidátem v dané oblasti.

Musí se také jednat o občana České republiky. V komunálních volbách musí mít člen komise současně i trvalý pobyt na území ČR, případně přechodný pobyt, jedná-li se o občana jiného členského státu EU.

Volební účast

Volební účast pro poslední komunální volby konané v roce 2018 činila 47,34 procenta. Podobných hodnot dosahovala volební účast i v minulosti. Větší zájem projevují voliči v Česku jen o parlamentní a prezidentské volby.

Komunální volby 2018 a jejich výsledky 

Výsledky komunálních voleb 2018 >>>

Do roku 2027 půjdou Češi k volbám každý rok. Přečtěte si, o co v nich půjde

Celý článek zde