Provoz restauračních zahrádek (vymezení v tržním řádu obce)

Publikováno:

15.5.2024

Autor:

odbor 11200

Pokud je v konkrétním tržním řádu provoz restauračních zahrádek povolen obecně na celém území obce, platná úprava i takové vymezení připouští.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 30. dubna 2024 na žádost, týkající se provozu restauračních zahrádek (vymezení v tržním řádu obce)


Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ‚živnostenský zákon‘), zmocňuje obec k možnosti vydat v přenesené působnosti tržní řád. Ustanovení upravující tržní řád pak byla do textu živnostenského zákona včleněna novelou živnostenského zákona provedenou zákonem č. 280/1997 Sb. V příslušné části zvláštní části důvodové zprávy k zákonu č. 280/1997 Sb. projevil zákonodárce svou vůli umožnit vydat tržní řád pro celý územní obvod obce (nikoliv pouze pro veřejná prostranství).

Zajímavost :  Futures na akcie rostou, Wall Street se snaží o zotavení po propadu technologických společností

Pokud je v konkrétním tržním řádu provoz restauračních zahrádek povolen obecně na celém území obce, platná úprava i takové vymezení připouští a povinnost vymezit v tržním řádu např. restaurační zahrádky „taxativně“, jak se dotazuje žadatel (tj. včetně bližší specifikace lokality a související provozovny), z živnostenského zákona nevyplývá. Na druhou stranu odbor živností a spotřebitelské legislativy upozorňuje na nález Ústavního soudu ČR ze dne 21. 2. 2024, sp. zn. Pl. ÚS 49/23, podle kterého (mj.): „I. Vymezení prodejních míst ve smyslu § 18 odst. 1 živnostenského zákona je obligatorní náležitostí tržního řádu, kterou musí vždy obsahovat, aby byl v souladu s příslušným zákonným zmocněním. Prodejní místa je třeba identifikovat přesným a nezaměnitelným popisem přímo v tržním řádu.“

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO

Zajímavost :  Zažívame obrovskú traumu, uviedla Radičová pre ta3. Nastáva radikalizácia spoločnosti, od slov k činom je len malý krôčik

Doporučujeme ke čtení také :