Referent/Referentka do odboru komunikace

Publikováno:

12.7.2022

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice referent/ka – redaktor/ka do tiskového oddělení

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor komunikace, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Tiskové oddělení odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu přijme zaměstnance na pracovní

Náplň práce (p1174):

 • tvorba koncepce tištěných a elektronických médií s celostátní působností, jejich odborná, technická a věcná úroveň a koordinace proces jejich tvorby, produkce a distribuce;
 • redakční práce spojené s ediční činností a vydáváním tiskových zpráv a dalších textů různých žánrů pro různé druhy informačních nástrojů;
 • zpracování a publikování informačních výstupů na webu, intranetu, internetu a sociálních sítích;
 • koordinace a zpracování edičního plánu, koordinace ediční činnosti;
 • spolupráce s vydavatelstvími, tiskárnami a grafickými studii, organizačně zajišťování harmonogramů prací a dodržování stanovených redakčních plánů včetně vlastních korektur;
 • příprava podkladů pro mediální výstupy a komunikaci s veřejností, podávání informací médiím a veřejnosti ;
 • podíl na přípravě mediálního plánu;
 • podíl na přípravě tiskových konferencí, interních akcí, neformálních akcí pro zástupce médií, speciálních akcí a konferencí.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Zajímavost :  Penta koupí bývalou poštu u Masarykova nádraží za minimální nabídkovou cenu

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

d) být bezúhonný[1];

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Doklad o absolvování pracovnělékařské prohlídky se následně týká jen uchazeče/uchazečky s úspěšným výsledkem tohoto výběrového řízení.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (výjimečně vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou) ekonomického nebo humanitního směru (zaměření na média a PR výhodou);
 • schopnost kreativní a odpovědné práce;
 • samostatnost, spolehlivost, odpovědnost při plnění úkolů;
 • výborné komunikační schopnosti (vč. písemného projevu);
 • organizační a koordinační schopnosti;
 • časovou flexibilitu, odolnost stresovým situacím a vysoké pracovní nasazení;
 • znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) a sociálních médií;
 • znalost grafických programů a programů na úpravu videí;
 • dobrou znalost AJ, další světový jazyk výhodou;
 • občanskou bezúhonnost, etické chování a vystupování.
Zajímavost :  Na novém sankčním seznamu EU je zakladatel internetové firmy Yandex i Putinova přítelkyně

Nabízíme:

 • zajímavou kreativní práci;
 • možnost seberealizace, uplatnění nápadů a znalostí;
 • zaměstnanecké benefity;
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve 12. platové třídě, osobní příplatek podle dosahovaných výsledků;
 • pracovní poměr na dobu neurčitou;
 • místo výkonu zaměstnání: Praha;
 • předpokládané datum zahájení pracovního poměru: 15. 08. 2022 nebo dle dohody.

Kontakt:

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor komunikace

Na Františku 32

110 15 Praha 1

nebo na e-mail: [email protected] do 5. srpna 2022.

Obálku nebo předmět e-mailu označte slovy:

„Výběrové řízení — redaktor/redaktorka do tiskového oddělení.“

Upozornění:

 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
Zajímavost :  Automobilce Hyundai v Nošovicích stoupl zisk za loňský rok o pět a půl miliardy

 1. [1]Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, se následně týká jen uchazeče/uchazečky s úspěšným výsledkem tohoto výběrového řízení.

.

Celý článek zde |