Referent/Referentka do odboru kontroly

Publikováno:

25.11.2021

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice referent/referentka – kontrolor/kontrolorka do oddělení kontrol na místě

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor kontroly přijme referenta/referentku na pozici kontrolor/kontrolorka v oddělení kontrol na místě, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Obor a charakteristika pracovní činnosti:

 • zajištění činností souvisejících s implementací OP PIK, kontrolou a ověřováním fyzické realizace projektů spolufinancovaných z prostředků EU na místě dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a s tím spojená administrace;
 • tvorba a zpracování podkladů a stanovisek k oprávněnosti výdajů v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci OP PIK;
 • posuzování správnosti postupů a souladu realizovaných výběrových řízení („VŘ“) v OP PIK, zejména se zákonem č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Pravidly pro výběr dodavatelů, s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj a Operačním manuálem Řídícího orgánu EU.
 • v rámci kontroly na místě provádět autorizaci v informačním systému MS2014+, dále se podílet na zpracování podkladových materiálů vyžadovaných státními orgány ČR nebo orgány EU.
 • Znalost účtování (případně zákonů č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) výhodou.
Zajímavost :  Naď: Na vojakov, ktorí odmietli chrániť zdravotníkov, sme dali trestné oznámenie

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického zaměření, v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který nesplňuje vzdělání, ale vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let, nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání;
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU pro období 2014-2020 výhodou;
 • orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, analytické myšlení, rozhodnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

d) být bezúhonný[2];

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Zajímavost :  Tri rady, ako prežiť tretiu vlnu

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna;

Další informace:

 • zahájení pracovního poměru ihned, popř. dle dohody;

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem

nejpozději do 15. prosince 2021 na e-mail: [email protected].   

Upozornění:

 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
Zajímavost :  Michal Skořepa: Krocení bankovního optimismu. Pokud ČNB zpřísní pravidla, nepřekvapí

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO