Referent/Referentka do odboru koordinace Národního plánu obnovy

Publikováno:

23.1.2023

Autor:

11100 odbor personální

Nabídka 2 pracovních pozic referent/ka do oddělení monitoringu a informačního systému

Č.j.: MPO 113652/22/61600/11000

Datum:  23. ledna 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení monitoringu a informačního systému přijme 2 referenty/referentky na služební místa, a to na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (možno i na zkrácený úvazek).

Obor a charakteristika pracovní činnosti – s1253, s1254:

 • podílí se na spolupráci a komunikaci s ostatními ministerstvy a dalšími implementačními útvary za účelem získání a zpracování informací o plnění cílů Národního plánu obnovy,
 • podílí se na přípravě a zpracování podkladů pro zpracování žádosti o vyplacení finančních prostředků za celou Českou republiku,
 • podílí se na provádění kontrolní činnosti dosažených výsledků vlastníků komponent,
 • podílí se na řízení finančních toků spojených s implementací Národního plánu obnovy,
 • podílí se na spolupráci s auditními a kontrolními subjekty v rámci své činnosti a podílet se na řešení zjištěných nesrovnalostí,
 • podílí se na testování a úpravách informačního systému pro sběr dat pro přípravu žádosti o vyplacení finančního příspěvku,
 • podílí se na přípravě příruček a metodických postupů pro svěřenou oblast,
 • podílí se na zpracování analytických přehledů.

Požadujeme:

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

   1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt;
   2. dosáhnout věku 18 let;
   3. být plně svéprávný;
   4. být bezúhonný;
   5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
   6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou, možno i na zkrácený úvazek) maximálně do 31.12.2026 s možností prodloužení;
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO, Politických vězňů 20 — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída (platový tarif od 30 780 Kč do 45 420 Kč), s možností osobního ohodnocení (minimální rozpětí od 2 271 Kč do 6 813 Kč ), s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.

Další informace:

 • zahájení pracovního poměru ihned, popř. dle dohody.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 7. února 2023 na e-mail: [email protected].  

Upozornění:

 • uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu,
 • osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru,
 • zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO