Referent/Referentka do odboru strukturálních fondů

Publikováno:

5.4.2022

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice referent/ka do oddělení technické pomoci, monitoringu a finančního plánu (s0904)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení technické pomoci, monitoringu a finančního plánu odboru strukturálních fondů sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení technické pomoci, monitoringu a finančního plánu přijme referenta/referentku na pozici koordinátora technické pomoci – s0904, a to na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně. Tato pozice bude vykonávána v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Obor a charakteristika pracovní činnosti:

 • archivace, skenování a kopírování dokumentů souvisejících s implementací ESI fondů v gesci MPO;
 • evidence dokumentů a administrativní činnosti s tím spojené;
 • zpracování dílčích materiálů souvisejících s implementací operačního programu;
 • komunikace a spolupráce s dalšími útvary MPO.

Požadujeme:

 • vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program;
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU výhodou;
 • orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO;
 • uživatelskou znalost MS Office – náplň pracovní činnosti vyžaduje znalosti a dovednosti v prostředí Microsoft Office (zejména Excel);
 • samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost, analytické myšlení;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost.
Zajímavost :  Nejdřív vypne průmysl, nakonec domácnosti. Stav plynové nouze zná Česko jen z povodní

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

d) být bezúhonný[2];

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Zajímavost :  Přenosové sítě Ukrajiny a Moldavska byly úspěšně synchronizovány se soustavami kontinentální Evropy

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • odborný růst a vzdělávání, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
  10. platová třída, s možností osobního ohodnocení;
 • plný pracovní úvazek;
 • pružná pracovní doba;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.

Další informace:

 • zahájení pracovního poměru dle dohody.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem

nejpozději do 20. dubna 2022 na e-mail: [email protected].   

Upozornění:

 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
Zajímavost :  Smer sa napil z otrávenej studne Putina (píše Michal Havran)

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Celý článek zde |