Štát dal rakúskym investorom dotáciu na ekodomy. Závažne porušili podmienky čerpania, dostali stopku

Rakúska spoločnosť Lopas, ktorá sa venuje výrobe ekologických domov, vznikla v roku 2009. Stoja za ňou známe mená rakúskeho realitného trhu ako Günter Kerbler, Roger Young, Herbert Kirl či Roland Meingast.

Rok 2017 bol pre firmu v mnohých ohľadoch prelomový: jej aktíva presiahli rekordných 1,1 milióna eur a rozhodla sa expandovať na Slovensko. Usadila sa v Lučenci a takmer okamžite predstavila ambiciózny plán – čo najskôr vybudovať v meste nový závod na výrobu ekodomov za vyše pol milióna eur.

O pomoc požiadala aj štát, ktorý jej začiatkom januára 2019 odklepol investičnú pomoc vo výške 218-tisíc eur. Z najnovšieho rozhodnutia, pod ktorým je podpísaná ministerka hospodárstva Denisa Saková, však vyplýva, že firma s pomocou vlády rátať nemôže.

Prísne podmienky čerpania

„Pri výkone finančnej kontroly boli u prijímateľa zistené závažné nedostatky s vplyvom na podmienky, za ktorých mu bola poskytnutá investičná pomoc,“ píše sa v rozhodnutí o zrušení dotácie, pod ktorým je podpísaná ministerka Saková.

Prokuristka Lopasu Andrea Agóčová k zrušeniu finančnej injekcie uviedla, že firma nedokázala vytvoriť dostatočné podmienky na čerpanie investícií. „Investičná pomoc sa rozdeľovala na dve časti – prvá bola na technologizáciu, druhá na vytvorenie určitého množstva pracovných miest. Obe boli od seba závislé,“ približuje Agóčová.

Zajímavost :  Otec ustúpi synovi. Gašpar povedal, čo chce vláda docieliť zmenou štatútu SIS

Štát totiž pomoc v celkovej výške 218-tisíc eur rozdelil tak, že vyše 36-tisíc eur mala firma na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, 46 500 eur predstavovali úľavy na dani z príjmu a takmer 135-tisíc eur malo slúžiť na vytvorenie 17 pracovných miest.

„Vlna covidu a nekonečné zvyšovanie cien nám oslabili trh a zároveň neumožňovali vytvárať dostatok voľných pozícií,“ približuje Agóčová a dodáva, že podmienky čerpania pomoci boli prísne.

Viacero nezrovnalostí

Cieľom finančnej kontroly, na ktorej výsledky sa odvoláva rezort, bolo overenie správnosti skutočností, ktoré firma vykázala v podaných ročných správach o priebehu realizácie projektu.

Štát počas kontroly zistil, že časť investičných nákladov, ktoré Lopas vykázal v súvislosti so zámerom, nebola vynaložená v súlade s podmienkami rozhodnutia o pridelení pomoci a zároveň nespĺňala podmienky oprávnenosti podľa zákona o investičnej pomoci.

Problém sa týkal nákupu strojov od spriaznenej spoločnosti Lopas GmbH. „Prijímateľ dostatočne nepreukázal, že predmetné technológie boli obstarané v súlade s princípom nezávislého vzťahu a že obstarané stroje boli nové a neboli vyrobené viac ako dva roky pred ich obstaraním,“ uviedli kontrolóri.

Ďalšiu nezrovnalosť objavili v prípade nákupu vysokozdvižného vozíka za vyše 30-tisíc eur. Firma totiž vozík kúpila na lízing, čím podľa štátu postupovala v rozpore s podkladmi investičného zámeru.

Lopas rovnako vo viacerých ročných správach zle vykazoval náklady. Napríklad v roku 2019 firma uviedla, že vyše 5 100 eur využila na obstaranie stavebného materiálu pri rekonštrukcii prenajatých priestorov. „Aj napriek skutočnosti, že predmetné investičné náklady boli vynaložené v súvislosti s technickým zhodnotením prenajatej budovy, prijímateľ ich vo formulári ročnej správy za rok 2019 vykázal ako náklady súvisiace s obstaraním strojov, prístrojov a zariadení,“ píšu ministerskí kontrolóri.

Zajímavost :  Verejné obstarávanie sa má zrýchliť. Odborníci vnímajú zmenu pozitívne, no vidia aj hrozby

Problémy nastali aj pri samotnom predkladaní ročných správ. Napríklad tá za rok 2020 síce bola podpísaná konateľom, no nešlo o originál, ale o kópiu. Ministerstvo preto konštatovalo, že „podanie ročnej správy za rok 2020 nie je možné považovať za kvalifikovane podané“.

Zaujímavý je tiež fakt, že ministerstvo sa s firmou snažilo komunikovať, a to aj prostredníctvom opakovaných výziev. Lehota na odpoveď však Lopasu viackrát uplynula bez toho, aby problematické údaje či ročné správy opravil či podal vysvetlenie.

Došlo k zmene vlastníkov

Firma však niektoré skutočnosti ministerstvu predsa len hlásila. Napríklad na jeseň 2022 ho informovala o očakávanej zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti, ktorá mala prebehnúť v septembri 2022.

V doručenom oznámení bola uvedená stručná informácia, že Herbert Kirl prestane byť spoločníkom spoločnosti a novými spoločníkmi sa stanú David Lehner a Philipp Schutz. Herbert Kirl takisto prestane byť konateľom spoločnosti a na tejto pozícii ho nahradí Roger Young. Prokuristom spoločnosti sa stane Philipp Schutz.

„Doručené oznámenie k zmene vlastníckej štruktúry však ministerstvo nepovažuje za kvalifikované podanie, keďže nebolo podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu spoločnosti oprávneného konať v mene spoločnosti,“ konštatujú kontrolóri.

Problémom v tomto prípade bol aj fakt, že informácie uvedené v oznámení o zmene vlastníckej štruktúry neboli dostatočné, keďže osoby boli identifikované iba menom a priezviskom. Lopas zároveň v oznámení neuviedol, aká by mala byť nová vlastnícka štruktúra spoločnosti či nové rozdelenie podielov spoločníkov na základnom imaní s ohľadom na ostatných súčasných spoločníkov spoločnosti.

Zajímavost :  POČASIE: Oblačno až zamračené, zrána ojedinele zmenšená oblačnosť a hmla

Lopas od štátu opäť dostal výzvu, aby podanie doplnil. „Prijímateľ v stanovenej lehote výzve k oznámeniu k zmene vlastníckej štruktúry nevyhovel,“ uvádza sa v dokumente.

Vzhľadom na spomenuté zistenia ministerstvo doposiaľ firme neposkytlo finančné prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku. Firma si zároveň v daňových priznaniach neuplatnila žiadnu úľavu na dani z príjmu a nečerpala ani príspevok na vytvorenie nových pracovných miest.

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO