Vláda schválila nový zákon o príspevkoch z fondov EÚ

Aktualizované o 14:37

Legislatíva upravuje právne vzťahy pri poskytovaní eurofondov z nového programového obdobia na roky 2021 – 2027 postup a podmienky poskytovania, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním, pôsobnosť orgánov štátnej správy a územnej samosprávy a zodpovednosť za porušenie podmienok.

(Článok pokračuje pod videom)

Zákon určuje, že centrálnym koordinačným orgánom eurofondov je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Platobným orgánom pre jednotlivé európske fondy je Ministerstvo financií (MF) SR.

Legislatíva zriaďuje Radu partnerstva a Kooperačnú radu udržateľného mestského rozvoja, a to s cieľom územného rozvoja.

Podľa zákona má na ochranu finančných záujmov EÚ v kontexte eurofondov dohliadať Úrad vlády SR. Medzi inými bude zhromažďovať údaje o nezrovnalostiach od subjektov verejnej správy a vykonávať kontrolu.

Legislatíva definuje činnosť orgánu auditu

Zákon tiež určuje, kto je riadiacim orgánom pri eurofondoch, aké sú jeho povinnosti a práva. To isté určuje aj pri sprostredkovateľskom orgáne. Legislatíva tiež definuje činnosť orgánu auditu.

Zajímavost :  Plynovod Jamal pokračuje v reverznom móde už 14. deň, prietok plynu sa zvýšil

Legislatíva podrobne opisuje, aký je postup pri poskytovaní príspevku a aké sú náležitosti výzvy, na základe ktorej podáva žiadateľ žiadosť. Pred vyhlásením klasickej výzvy môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov.

Zákon ošetruje aj náležitosti konania o žiadosti či odvolania.

Podľa legislatívy sa bude osobitne postupovať pri poskytovaní príspevku napríklad na národné projekty, projekty integrovanej územnej investície, projekty z programu Interact či na projekty z programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom alebo Slovenskom a Rakúskom.

EÚ umožňuje poskytnúť eurofondy aj na finančné nástroje, za určitých podmienok. Legislatíva určuje možnosti poskytnutia príspevku na finančný nástroj a pravidlá.

Zákon hovorí aj o tom, ako môže poskytovateľ či ďalšie subjekty vykonať finančnú opravu, ako sa má postupovať pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, ak už prijímateľ dostal časť príspevku, či ako treba postupovať pri správe pohľadávok. Zákon ošetruje aj náležitosti dohody o splátkach či odklade plnenia a definuje aj to, kedy dochádza ku konfliktu záujmov a ako potom postupovať.

Zajímavost :  Maňka chce ísť s Kotlebom len do jednej diskusie

Spracúvanie osobných údajov a zverejňovanie informácií

Legislatíva hovorí aj o spracúvaní osobných údajov, zverejňovaní informácií a o pokutách. Ak sa pri audite zistí nedodržanie lehôt zo strany poskytovateľa, štát mu môže uložiť pokutu do 10 000 eur.

Vláda navrhuje účinnosť zákona od 1. mája tohto roka a pri jednej z častí od 1. júla tohto roka.

Operačný program Slovensko

Ako vyzdvihlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, základným zjednodušením v nových eurofondoch je Operačný program Slovensko, ktorý nahradí viaceré doterajšie programy a bude mať iba 10 sprostredkovateľských orgánov, čo je približne tretina oproti súčasnému stavu.

„V programovom období 2014 – 2020 kontrolu verejného obstarávania vykonávalo až 21 riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. Každý s trocha inými pravidlami, čo prinášalo chaos a zbytočné chyby. Po novom bude túto kontrolu vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie podľa jednotných pravidiel,“ vysvetlila ďalšiu novinku Remišová.

Zajímavost :  Britský minister obrany: Putin sám napísal, ako to je

Podľa nových pravidiel sa tiež výrazne zníži objem vyžadovanej dokumentácie zo strany žiadateľov a prijímateľov, zruší sa napríklad hlásenie o začatí realizácie projektu či zjednoduší vykazovanie nákladov.

Více zde