Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ Obchodní podmínky A LICENČNÍ PODMÍNKY

I. Kdo jsme a co nabízíme?

 1. Jsem příležitostným obchodníkem na forexu, akciovém trhu od roku 2004 vlastním jménem Ing.Josef Kadraba,Bílá Voda 120,790 69 Bílá Voda, provozovatel  stránek forexbanka.cz,forexbanka.eu, prodejce obchodního software pro automatické obchodování, na těchto stránkách nabízím i vlastní e-booky a učebnice ze své sbírky v češtině i angličtině zájemcům o tuto problematiku v digitální formě (dále jen „Poskytovatel“ nebo „my“).
 2. Provozujeme internetovou platformu obchodnik.ml, na které poskytujeme zejména licence k našim doplňkovým softwarům (robotům) pro platformu MT4 a MT5,  na internetové adrese forexbanka.cz,forexbanka.eu (dále jen „Webová stránka“).
 3. Tyto podmínky jsme vypracovali proto, abychom Vás ve srozumitelné formě seznámili s tím, jak můžete licence k našemu softwaru objednat, jaká práva Vám náleží a jak postupovat v případě nejasností. Tyto podmínky tedy upravují v souladu s ust. § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Vámi jakožto fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Oprávněný“ nebo „Vy“) prostřednictvím e-shopu.
 4. Předmětem smlouvy uzavírané mezi Vámi jakožto Oprávněným a námi jakožto Poskytovatelem je získání nevýhradního práva k použití softwaru, který je digitálním obsahem.
 5. Tyto podmínky se vztahují pouze na poskytování licencí v rámci Evropského hospodářského prostoru.

II. Uživatelský účet

 1. K tomu, abychom spolu mohli uzavřít licenční smlouvu, je nezbytné, abyste si zřídili svůj uživatelský účet. Díky němu a údajům, které do něj zadáte, Vám můžeme licenci k softwaru poskytnout a hlavně Vám můžeme poskytovat podporu při instalaci softwaru i pozdějších potížích.
 2. Při registraci a zakládání uživatelského účtu jste povinni uvádět všechny Vaše údaje správně a pravdivě a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které při objednávání nebo v uživatelském účtu uvedete, považujeme za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem – žádáme o zachování mlčenlivosti ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu.
 4. Pokud bude probíhat údržba našeho softwarového nebo hardwarového vybavení, může se stát, že uživatelský účet nebude vždy dostupný. Uděláme ale všechno proto, aby se tak dělo na co nejkratší možnou dobu.

III. Jak probíhá náš smluvní vztah?

Jak je možné si licence objednat?

 1. Licence k našemu softwaru si můžete pořídit na e-shopu prostřednictvím formuláře, který se Vám zobrazí po té, co přidáte software „do košíku“ a kliknete na ikonu „košík“. Do tohoto formuláře zadáváte své fakturační údaje. Pokud jste s námi již v minulosti nějaké smlouvy uzavírali, Vaše údaje se vyplní sami díky Vašemu uživatelskému účtu. Vždy si ale můžete tyto údaje překontrolovat a případně změnit. Formulář dále obsahuje informace o softwaru, zejména jeho typ nebo název, množství a odměnu za licenci (cenu), které si můžete překontrolovat. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“), přičemž veškeré údaje, které v Objednávce zadáte, považujeme za úplné, správné, aktuální a pravdivé.
 2. Po té, co nám odešlete Objednávku, zašleme Vám potvrzení o jejím přijetí na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v Objednávce. Pokud bude Objednávka neobvyklá (např. co se týče velkého množství, vysoké ceny nebo nepravděpodobných fakturačních údajů), jsme oprávněni Vás kontaktovat a Objednávku si s Vámi ještě jednou potvrdit.
 3. Licenční smlouva mezi námi je uzavřena okamžikem doručení potvrzení na Váš e-mail o tom, že jsme Objednávku přijali. Licenční smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v domluveném rozsahu a Vy se nám naopak zavazujete zaplatit za licenci a za související poskytovanou podporu odměnu.

Jak za software zaplatíte?

 1. Odměnu (cenu za software) můžete uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány PayPal (účtem);
 • bezhotovostně platební kartou pomocí rozhraní PayPal.
 1. Pro každou úhrady odměny (ceny) Vám vystavíme doklad – fakturu, která bude splňovat veškeré požadavky dané daňovými nebo finančními předpisy.

Jak Vám bude software, ebook dodán?

 1. Po zaplacení ceny za software či ebooku Vám zašleme e-mailem s dokončenou objednávkou a v ní formou odkazu můžete ihned stáhnout software nebo e-book.Dáletaké rovnou v sekci zde na webu můj účet- “stažení”.  Po uhrazení objednávky e-book stáhnete ve formátu pdf ( e-book) a software zazipovaný ve formátu .zip . Na základě tohoto licenčního klíče ( u software ) který je uveden v uhrazené objednávce Vám po dobu 4 měsíců od uzavření smlouvy poskytneme aktualizace software a podporu v rozsahu, jak je dále uvedeno v těchto podmínkách. Licenční klíč je možné použít pouze jednou. V případě, že licenční klíč nevyužijete, nemůžeme Vám poskytovat podporu dle těchto podmínek.

Jak je to s odstoupením od smlouvy?

 1. Možnosti a podmínky odstoupení od smlouvy se ve vztahu s Vámi uplatní pouze tehdy, pokud vstupujete do smluvního vztahu jako spotřebitel. To znamená, že smlouvu uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí zboží. Naše softwary mají ale v tomhle aspektu určitá specifika, protože se jedná o digitální obsah, a nemáte tedy vždy právo na takové odstoupení od smlouvy.
 3. Protože jsou naše softwary digitálním obsahem, máme pro Vás toto DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Nemáte právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, neboť Vy jakožto spotřebitel přijetím těchto podmínek a uzavřením smlouvy s námi výslovně souhlasíte s tím, že software,ebook (digitální obsah) Vám bude dodáno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my Vám tímto sdělujeme, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy, to vše ve smyslu ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku
 4. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Některé další podmínky uzavření týkající se uzavření smlouvy

 1. Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které Vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření licenční smlouvy a s vytvářením Objednávky, si hradíte sami, přičemž tyto náklady se nijak neliší od základní sazby a Poskytovatelem nejsou nijak zpoplatněny.
 2. Na Vaši žádost rádi provedeme individuální modifikace zakoupeného softwaru, tyto modifikace ale nejsou zahrnuty v ceně za software a na podmínkách vytvoření takové modifikace je třeba se individuálně dohodnout s Poskytovatelem.
 3. Pokud je na e-shopu uvedena taková cena, u níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní anebo v číslech, není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že prezentace našeho softwaru na e-shopu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně takto vystaveného softwaru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Také jsme oprávněni kdykoliv měnit informace o softwaru, jeho parametry, parametry licence i cenu.

IV. Technické předpoklady funkčnosti software

 1. Software dodáváme se zárukou kompatibility při instalaci MT4, MT5 , nezaručujeme kompatibilitu našeho softwaru s produkty třetích stran.
 2. Můžeme Vám zaručit funkčnost a poskytnout podporu, pouze pokud používáte verzi MT4 a vyšší MT5
 3. Neneseme žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami zdrojových kódu  z Vaší strany a v případě, že změníte nebo jinak zasáhnete do zdrojového kódu software, nebudeme Vám poskytovat podporu související s vadami nebo chybami software.

V. Jaké jsou licenční podmínky a jakou Vám poskytneme podporu?

 1. Uzavřením smlouvy Vám poskytujeme licenci k našemu softwaru, a to v rozsahu podmínek obecné veřejné licence GNU.
 2. Licence je v souladu s podmínkami obecné veřejné licence GNU udělena jako nevýhradní, územně neomezená a časově omezená na dobu 4 měsíců od uzavření smlouvy, přičemž po tu dobu Vám budeme poskytovat i podporu podle tohoto článku podmínek.
 3. Každé udělení licence dle těchto podmínek je vázáno na jeden obchodní terminál.
 4. Po dobu 4 měsíců od uzavření smlouvy Vám budeme poskytovat podporu s instalací i s provozem prostřednictvím poradenského servisu, a jako e-mailový poradenský servis – stačí nám zaslat e-mail na adresu [email protected], ve kterém uvedete alespoň obecný popis problému, a my se Vám co nejdříve ozveme.
 5. Po dobu 4 měsíců od uzavření smlouvy pro Vás zpřístupníme rovněž aktualizace , ohledně něhož byla smlouva uzavřena.
 6. Tato podpora a aktualizace nejsou poskytovány v případě, že je licence k softwaru udělena zdarma.

VI. A co dodat závěrem?

 1. Tyto podmínky jsou v českém jazyce. Dohodli jsme se, že veškerá ujednání mezi námi jako Poskytovatelem a Oprávněným se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby vztah založený licenční smlouvou obsahoval mezinárodní prvek.
 2. Vždy se budeme snažit jakýmkoliv sporům předejít, ale kdyby k nim přeci jen došlo, dohodli jsme se, že veškeré spory budou rozhodovat místně příslušné soudy Poskytovatele, a to i kdyby vztah založený licenční smlouvou obsahoval mezinárodní prvek.
 3. Nejsme ve vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 občanského zákoníku.
 4. Veškerá práva k našim Webovým stránkám, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně rozvržení Webových stránek, fotek, grafik, videí, ochranných známek, log, ale i další obsah, náleží nám jako Poskytovateli a bez našeho souhlasu je zakázáno Webové stránky a jejich prvky nebo části jakkoliv kopírovat.
 5. V případě, že dojde k chybě vzniklé zásahem třetí strany nebo v jejím důsledku nebo bude e-shop užíván v rozporu s jeho určením, neneseme za takové chyby odpovědnost.
 6. Jsme oprávněni tyto podmínky měnit i doplňovat, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti mezi námi vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
 7. Pokud Vám nebylo něco jasné nebo máte další dotazy, můžete nás kdykoliv kontaktovat na [email protected]

Tyto podmínky jsou platné od 1.1. 2009 a průběžně aktualizovány.

Poslední aktualizace dne : 1.1.2017