Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle služebního zákona

Publikováno:

2.11.2021

Autor:

11100 – odbor personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hornictví a odstraňování ekologických škod odboru hornictví

Č.j.: MPO 617925/21/31100/11000

Datum: 2. listopadu 2021

Státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hornictví a odstraňování ekologických škod (s1265)

v oboru služby: 30. Hornictví, geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a surovinová politika.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na služební místo je prosinec 2021 / leden 2022 nebo dle dohody.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v:

  • zpracování rozsahu a struktury Technického a sociálního projektu likvidace (TSPL) jednotlivých dolů a dobývacích prostorů společnosti OKD, a.s. převzatých státním podnikem DIAMO;
  • posuzování TSPL, jejich Aktualizací a Ročních programů předmětných o. z. (DARKOV a HBZS) státního podniku DIAMO pro jednotlivá období;
  • zpracování návrhů systémových opatření pro proces zahlazování následků hornické činnosti předmětných o. z. DIAMO, s. p.;
  • provádění archivace dokumentace o procesu zahlazování následků hornické činnosti ve svěřené oblasti;
  • sledování a vyhodnocování efektivnosti poskytnutých dotací ze státního rozpočtu u předmětných o. z. DIAMO, s. p.;
  • koordinace a provádění finanční, věcné a časové kontroly postupu procesu zahlazování následků hornické činnosti v předmětných o. z. státního podniku DIAMO dle schválených RP ZNHČ;
  • zpracování, na základě analýz aktuálního stavu, návrhů systémových opatření pro proces zahlazování následků hornické činnosti předmětných o. z.;
  • spolupráce na tvorbě metodiky procesu zahlazování následků hornické činnosti;
  • spolupráce na přípravě investičních akcí předmětných o. z.;
  • spolupráce na přípravě akcí financovaných z úhrad za vydobyté nerosty předmětných o.
Zajímavost :  Shiba Inu a Dogecoin: nejhledanější kryptoměny na Google

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 15. listopadu 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu [email protected]  nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: bxtaaw4).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hornictví a odstraňování ekologických škod – 31120“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

Zajímavost :  Priaznivec skupiny nájazdníkov v obchodoch zomrel na covid

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[1], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[2];

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.

Zajímavost :  Slovenské slepice nesou 5,75 % ročně a bio vejce navrch

Žadatel podá žádost s přílohami služebnímu orgánu na příslušném formuláři. Vzor je k dispozici v přílohách na elektronické úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu. Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,

b) motivační dopis. 

JUDr. Martina Děvěrová, MPA

státní tajemnice

Vyvěšeno dne:      2. listopadu 2021

Svěšeno dne:     15 . listopadu 2021


[1] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[2] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO