Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle služebního zákona

Publikováno:

2.2.2023

Autor:

11100 odbor personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ředitelka odboru surovinové politiky

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo ředitel / ředitelka odboru surovinové politiky
 v Ministerstvu průmyslu a obchodu

Č.j.: MPO 15387/23/11100/11000

Datum:   1. února 2023

1.           Údaje o služebním místě

státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel / ředitelka odboru surovinové politiky – s0742, se služebním působištěm Praha. 

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 30. Hornictví, geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a surovinová politika.

Náplní činnosti na služebním místě představeného je zejména:

 • Tvorba koncepce hospodářské politiky státu (průmyslové, stavební, surovinové a energetické);
 • Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům;
 • Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie;
 • Tvorba koncepce zahraniční nebo evropské politiky České republiky v oblasti členství a působení v mezinárodních vládních organizacích a orgánech nebo vůči institucím Evropské unie;
 • Tvorba koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky včetně podpory exportu;
 • Zajišťování připravenosti ministerstev nebo dalších ústředních správních úřadů na řešení krizových situací v oboru své působnosti;
 • Tvorba státní energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské soutěže a ochrany zájmů spotřebitelů v energetice;
 • Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie;
 • Posuzování územně plánovací činnosti na úrovni krajů;
 • Tvorba koncepce ropné bezpečnosti České republiky;
 • Tvorba celostátní politiky hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv;
 • Tvorba celostátní koncepce geologie a nerostných zdrojů;
 • Tvorba koncepce ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, podmínek provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

2.           Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 15. platové třídy.

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 39 820 Kč do 59 020 Kč.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 304/2014 Sb.).

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 2 951 Kč do 8 853 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

2.3 Příplatek za vedení

Představenému přísluší příplatek za vedení 20 060 Kč.

2.4 Odměny

Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

3.           Údaje o podmínkách výkonu služby

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu 5 let.

Předpokládaným nástup do služby na služebním místě je bezprostředně po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Služební úřad poskytuje následující benefity:

pružná pracovní doba, možnost výkonu služby z jiného místa dle dohody, další odborné vzdělávání, jazykové kurzy dle charakteru činnosti a benefity dle kolektivní dohody (5 dnů indispozičního volna, odměny životní a pracovní, příspěvek na stravování, na penzijní či životní pojištění a individuální příspěvky dle zásad FKSP).

4.           Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo nebo žádosti o jmenování na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 8. února 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 nebo podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu [email protected], nebo podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: bxtaaw4).

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ředitel odboru surovinové politiky – 31000“.

5.           Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

a)           je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],

b)           dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],

c)            je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě],

d)           je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]

e)           dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu,

f)            má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě],

dále:

(1) požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu č. 16/2022, kterým je

– způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů; Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií příslušného osvědčení. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před jmenováním na služební místo představeného.

(2)          je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky;

(3)          je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky;

 (4)         splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo ředitele odboru podle § 57 odst. 3 zákona o státní službě; podle tohoto ustanovení se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.

 

6.           Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel přiloží:

a)           strukturovaný profesní životopis,

b)           motivační dopis.

7.           Údaje o pohovoru a písemné zkoušce

Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

 

 

JUDr. Martina Děvěrová, MPA

státní tajemnice

 

 

Vyvěšeno dne:      1. února 2023

Svěšeno dne:         8. února 2023

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu. 

 


      Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

      Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO